Giá trị trung bình

Giá trị trung bình

Giá trị trung bình của các giá trị tức thời của dạng sóng AC được thực hiện trong một nửa chu kỳ. Người kiểm tra thông thường đáp ứng với giá trị trung bình. 

Đối với sóng hình sin:
Giá trị trung bình = Giá trị tối đa × 2 / π = Giá trị tối đa × 0,637 

Khi giá trị RMS thực là 100V; 
Giá trị trung bình = Giá trị tối đa × 2 / π = 141 × 0,637 = 90 (V) 
Việc đọc của người kiểm tra thông thường được hiệu chỉnh theo giá trị hiệu quả của sóng hình sin mặc dù chúng đang phản ứng với giá trị trung bình. Chúng được gọi là loại thử nghiệm hiệu chuẩn trung bình đáp ứng RMS. Trái ngược với những điều này, những người kiểm tra loại RMS thực sự phản hồi và hiển thị giá trị RMS thực sự.