Danh sách sản phẩm Kyoritsu ngưng sản xuất tính đến năm 2024.

Ampe kìm:

MODELTên sản phẩmThay thế
2002AC Digital Clamp Meters2002PA
2002R
2004AC/DC Digital Clamp Meters
2005AC Digital Clamp Meters
2006AC Digital Clamp Meters
2007AAC Digital Clamp Meters2007R
2009AAC/DC Digital Clamp Meters2009R
2017AC/DC Digital Clamp Meters2117R, 2200
2037AC/DC Digital Clamp Meters2046R
2103AC Analogue Clamp Meters
2401Leakage Clamp Meters
2411Leakage Clamp Meters
2417Leakage Clamp Meters
2805AC Analogue Clamp Meters2608A
2904AC Analogue Clamp Meters

 

Đồng hồ vạn năng:

MODELTên sản phẩmThay thế
1007Digital Multimeters1009
1008Digital Multimeters1009
1010Digital Multimeters
1015Digital Multimeters1018/1018H
1017Digital Multimeters1018/1018H
1020Digital Multimeters
1103Analogue Multimeters1110
1104Analogue Multimeters1109S
1106Analogue Multimeters1110
1108Analogue Multimeters1109S
1109Analogue Multimeters1109S
1601Analogue Multimeters

 

Đo điện trở cách điện:

MODELChức năng, mô tảThay thế
3001BDigital Insulation / Continuity Testers3005A
3111VAnalogue Insulation Testers3131A
3121/3122/3123High Voltage Insulation Testers3121B
3122B
3123A
3121AHigh Voltage Insulation Testers3121B
3122AHigh Voltage Insulation Testers3122B
3125High Voltage Insulation Testers3125A
3141Analogue Insulation Testers
3142Analogue Insulation Testers
3143Analogue Insulation Testers
3144A/3145A/3146AAnalogue Insulation Testers
3201/3202/3203/3204Analogue Insulation Testers
3301Analogue Insulation Testers
3302Analogue Insulation Testers
3303Analogue Insulation Testers
3311Analogue Insulation Testers3021
3312Analogue Insulation Testers3022
3313Analogue Insulation Testers3021
3314Analogue Insulation Testers3022
3315Analogue Insulation Testers3021
3316Analogue Insulation Testers3022
3321AAnalogue Insulation Testers3005A
3007A
3322A/3323AAnalogue Insulation Testers
3323AAnalogue Insulation Testers

 

Đo điện trở đất:

 

MODELChức năng, mô tảAlternative
4102Earth Testers4102A
4105Earth Testers4105A

 

Loggers/PQA:

 

MODELChức năng, mô tảThay thế
5000Leak Logger5010
5001Leak Logger5010
6300Power Meter6305
6310Power Quality Analyzer6315

 

Đa chức năng:

 

MODELChức năng, mô tảThay thế
6015Multi Function Testers6016
6017Multi Function Testers
6020/6030Multi Function Testers
6050Multi Function Testers6010B

 

RCD/LOOP/PAT Testers:

 

MODELChức năng, mô tảThay thế
4116ALOOP/PFC/PSC Testers4118A
4120ALOOP/PFC/PSC Testers4140
4141LOOP/PFC/PSC Testers
5402DRCD Testers5406A
5404RCD Testers5406A
6200Portable Appliance Testers
6201Portable Appliance Testers6201A
6202Portable Appliance Testers

 

Kiểm tra pha:

 

MODELChức năng, mô tảThay thế
8030(CE type)Phase Indicators8031

 

Thiết bị kiểm tra vol:

 

MODELChức năng, mô tảThay thế
1700Voltage Testers170
1710Voltage Testers171

 

Sản phẩm khác:

 

MODELDescriptionsThay thế
5350/5360Recorders
5351Recorders
5361Recorders
5500Infrared Thermometer5510

 

Kìm:

 

MODELChức năng, mô tảThay thế
8004Multi-Trans8008
8006Clamp Sensors/Adaptors
8101Clamp Sensors/Adaptors
8103Clamp Sensors/Adaptors
8104Clamp Sensors/Adaptors
8113Clamp Sensors/Adaptors
8325FFlicker Sensor

 

Phụ kiện:

 

MODELChức năng, mô tảThay thế
7014Test Leads7256
7019Test Leads
7058Test Leads
7061Test Leads
7066Test Leads7066A
7069Test Leads
7081Test Leads
7081ATest Leads
7081BTest Leads
7085Test Leads
7088Test Leads
7089Test Leads
7090Test Leads
7091Test Leads
7092etc.
7093Test Leads
7095Test Leads7095A
7098Test Leads
7099/7112/7113/7114etc.
7101etc.7161A
7103/7139Test Leads7103A
7139A
7107Test Leads
7109Test Leads
7121Test Leads7121B
7121ATest Leads7121B
7122Test Leads7122B
7122ATest Leads7122B
7127Test Leads7127A
7128Test Leads7128A
7129Test Leads7129A
7131Crocodile Clips7131B
7132 (KSLP5)Test Leads7132A (KSLP5)
7133ATest Leads7133B (OMA DIEC)
7141Test Leads7141B
7141ATest Leads7141B
7147Test Leads7185
7149/7150Test Leads7149A
7150A
7153ATest Leads7153B
7154ATest Leads7154B
7155ATest Leads7155B
7156ATest Leads7156B
7157ACrocodile Clips7157B
7158ACrocodile Clips7158B
7159ATest Leads7159B
7161etc.7161A
7165Test Leads7165A
7166Test Leads7224A
7167Test Leads7225A
7168Test Leads7168A
7187/7218/7221/7222Test Leads7187A,7218A,7221A,7222A
7188Test Leads7188A
7196Test Leads7196A
7197Test Leads
7198Test Leads
7210Test Leads7066A
7210ATest Leads7066A
7220Test Leads7220A
7224Test Leads7224A
7225Test Leads7225A
7226Test Leads7226A
7227Test Leads7227A
7228Test Leads7228A
7229Test Leads7229A
7238Test Leads7238A
8020etc.
8021etc.
8067Test Leads
8068Test Leads
8069Test Leads
8082Test Leads
8083etc.
9022Case
9039Case9158
9047Case
9055Case
9066Case
9076Case
9080Case
9081Case
9124Case9159
9128Case9166
9150Case9154
9159Case
KTL04Test Leads7066A

 

Bình luận đã được đóng lại.