Danh sách sản phẩm Kyoritsu ngưng sản xuất tính đến ngày 12/09/2016.

Ampe kìm:

MODEL Tên sản phẩm Thay thế
2002 AC Digital Clamp Meters 2002PA
2002R
2004 AC/DC Digital Clamp Meters
2005 AC Digital Clamp Meters
2006 AC Digital Clamp Meters
2007A AC Digital Clamp Meters 2007R
2009A AC/DC Digital Clamp Meters 2009R
2017 AC/DC Digital Clamp Meters 2117R, 2200
2037 AC/DC Digital Clamp Meters 2046R
2103 AC Analogue Clamp Meters
2401 Leakage Clamp Meters
2411 Leakage Clamp Meters
2417 Leakage Clamp Meters
2805 AC Analogue Clamp Meters 2608A
2904 AC Analogue Clamp Meters

 

Đồng hồ vạn năng:

MODEL Tên sản phẩm Thay thế
1007 Digital Multimeters 1009
1008 Digital Multimeters 1009
1010 Digital Multimeters
1015 Digital Multimeters 1018/1018H
1017 Digital Multimeters 1018/1018H
1020 Digital Multimeters
1103 Analogue Multimeters 1110
1104 Analogue Multimeters 1109S
1106 Analogue Multimeters 1110
1108 Analogue Multimeters 1109S
1109 Analogue Multimeters 1109S
1601 Analogue Multimeters

 

Đo điện trở cách điện:

MODEL Chức năng, mô tả Thay thế
3001B Digital Insulation / Continuity Testers 3005A
3111V Analogue Insulation Testers 3131A
3121/3122/3123 High Voltage Insulation Testers 3121B
3122B
3123A
3121A High Voltage Insulation Testers 3121B
3122A High Voltage Insulation Testers 3122B
3125 High Voltage Insulation Testers 3125A
3141 Analogue Insulation Testers
3142 Analogue Insulation Testers
3143 Analogue Insulation Testers
3144A/3145A/3146A Analogue Insulation Testers
3201/3202/3203/3204 Analogue Insulation Testers
3301 Analogue Insulation Testers
3302 Analogue Insulation Testers
3303 Analogue Insulation Testers
3311 Analogue Insulation Testers 3021
3312 Analogue Insulation Testers 3022
3313 Analogue Insulation Testers 3021
3314 Analogue Insulation Testers 3022
3315 Analogue Insulation Testers 3021
3316 Analogue Insulation Testers 3022
3321A Analogue Insulation Testers 3005A
3007A
3322A/3323A Analogue Insulation Testers
3323A Analogue Insulation Testers

 

Đo điện trở đất:

 

MODEL Chức năng, mô tả Alternative
4102 Earth Testers 4102A
4105 Earth Testers 4105A

 

Loggers/PQA:

 

MODEL Chức năng, mô tả Thay thế
5000 Leak Logger 5010
5001 Leak Logger 5010
6300 Power Meter 6305
6310 Power Quality Analyzer 6315

 

Đa chức năng:

 

MODEL Chức năng, mô tả Thay thế
6015 Multi Function Testers 6016
6017 Multi Function Testers
6020/6030 Multi Function Testers
6050 Multi Function Testers 6010B

 

RCD/LOOP/PAT Testers:

 

MODEL Chức năng, mô tả Thay thế
4116A LOOP/PFC/PSC Testers 4118A
4120A LOOP/PFC/PSC Testers 4140
4141 LOOP/PFC/PSC Testers
5402D RCD Testers 5406A
5404 RCD Testers 5406A
6200 Portable Appliance Testers
6201 Portable Appliance Testers 6201A
6202 Portable Appliance Testers

 

Kiểm tra pha:

 

MODEL Chức năng, mô tả Thay thế
8030(CE type) Phase Indicators 8031

 

Thiết bị kiểm tra vol:

 

MODEL Chức năng, mô tả Thay thế
1700 Voltage Testers 170
1710 Voltage Testers 171

 

Sản phẩm khác:

 

MODEL Descriptions Thay thế
5350/5360 Recorders
5351 Recorders
5361 Recorders
5500 Infrared Thermometer 5510

 

Kìm:

 

MODEL Chức năng, mô tả Thay thế
8004 Multi-Trans 8008
8006 Clamp Sensors/Adaptors
8101 Clamp Sensors/Adaptors
8103 Clamp Sensors/Adaptors
8104 Clamp Sensors/Adaptors
8113 Clamp Sensors/Adaptors
8325F Flicker Sensor

 

Phụ kiện:

 

MODEL Chức năng, mô tả Thay thế
7014 Test Leads 7256
7019 Test Leads
7058 Test Leads
7061 Test Leads
7066 Test Leads 7066A
7069 Test Leads
7081 Test Leads
7081A Test Leads
7081B Test Leads
7085 Test Leads
7088 Test Leads
7089 Test Leads
7090 Test Leads
7091 Test Leads
7092 etc.
7093 Test Leads
7095 Test Leads 7095A
7098 Test Leads
7099/7112/7113/7114 etc.
7101 etc. 7161A
7103/7139 Test Leads 7103A
7139A
7107 Test Leads
7109 Test Leads
7121 Test Leads 7121B
7121A Test Leads 7121B
7122 Test Leads 7122B
7122A Test Leads 7122B
7127 Test Leads 7127A
7128 Test Leads 7128A
7129 Test Leads 7129A
7131 Crocodile Clips 7131B
7132 (KSLP5) Test Leads 7132A (KSLP5)
7133A Test Leads 7133B (OMA DIEC)
7141 Test Leads 7141B
7141A Test Leads 7141B
7147 Test Leads 7185
7149/7150 Test Leads 7149A
7150A
7153A Test Leads 7153B
7154A Test Leads 7154B
7155A Test Leads 7155B
7156A Test Leads 7156B
7157A Crocodile Clips 7157B
7158A Crocodile Clips 7158B
7159A Test Leads 7159B
7161 etc. 7161A
7165 Test Leads 7165A
7166 Test Leads 7224A
7167 Test Leads 7225A
7168 Test Leads 7168A
7187/7218/7221/7222 Test Leads 7187A,7218A,7221A,7222A
7188 Test Leads 7188A
7196 Test Leads 7196A
7197 Test Leads
7198 Test Leads
7210 Test Leads 7066A
7210A Test Leads 7066A
7220 Test Leads 7220A
7224 Test Leads 7224A
7225 Test Leads 7225A
7226 Test Leads 7226A
7227 Test Leads 7227A
7228 Test Leads 7228A
7229 Test Leads 7229A
7238 Test Leads 7238A
8020 etc.
8021 etc.
8067 Test Leads
8068 Test Leads
8069 Test Leads
8082 Test Leads
8083 etc.
9022 Case
9039 Case 9158
9047 Case
9055 Case
9066 Case
9076 Case
9080 Case
9081 Case
9124 Case 9159
9128 Case 9166
9150 Case 9154
9159 Case
KTL04 Test Leads 7066A

 

Comments are closed.