Độ chính xác

Độ chính xác

Độ chính xác của máy kiểm tra kỹ thuật số được định nghĩa là sự khác biệt giữa giá trị đọc và giá trị thực cho một đại lượng được đo trong các điều kiện tham chiếu. Độ chính xác được chỉ định theo định dạng: (± xx% rdg ± xx dgt) 

Phần đầu tiên xác định lỗi phần trăm liên quan đến việc đọc, có nghĩa là tỷ lệ này với đầu vào. Phần thứ hai là một lỗi, bằng chữ số, là hằng số bất kể đầu vào. 
“Rdg” là để đọc và “dgt” dành cho chữ số. Dgt chỉ ra số đếm trên chữ số có nghĩa cuối cùng của màn hình kỹ thuật số và thường được sử dụng để biểu thị hệ số lỗi của máy kiểm tra kỹ thuật số.