Giá trị tối đa

Giá trị tối đa

Tỷ lệ của giá trị tối đa với giá trị hiệu quả. 
Nó đại diện cho phạm vi đầu vào trong đó người kiểm tra duy trì hoạt động tuyến tính, được biểu thị bằng bội số của giá trị toàn thang đo của phạm vi được sử dụng. 
Hệ số đỉnh = Giá trị tối đa / Giá trị RMS thực 
cho sóng hình sin; 
Hệ số đỉnh = 141/100 = 1,41