Kyoritsu 3001B – Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3001B

– Đo điện trở cách điện : Điện áp thử : 500V/1000V
– Giải đo :200MΩ (2/20/200MΩ) Độ chính xác : |±2%rdg±1dgt