Ampe kìm Kyoritsu 2433RBT (Kew Connect 400A)

  • 3 phạm vi chuyển đổi AC / 400/400 mA / 400 A
  • Với chức năng giữ dữ liệu
  • Với chức năng giữ đỉnh