Chức năng so sánh

Chức năng so sánh

Chọn và đặt giá trị nối lại tiêu chuẩn trong từng phạm vi đo và so sánh nó với giá trị đọc. 
Lưu ý kết quả so sánh bằng Thất bạihoặc vượt quaký hiệu trên màn hình và bằng âm thanh chuông đồng thời. 
Buzzer có thể được đặt cho Thất bạihoặc vượt quatheo lựa chọn của bạn.
chức năng so sánh